Kancelaria Adwokacka
Adwokat Karolina Jaworska


Os. Kościuszki 1/2
28-100 Busko-Zdrój

Tel. Kom. + 48 504-271-811
Tel/Fax + 48 41-378-45-03

e-mail: karolina.jaworska@interia.eu


Filia Kancelarii Adwokackiej
ul. 1 Maja 14
28-500 Kazimierza Wielka


Czas pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:30 – 17:00
W soboty – po wcześniejszym umówieniu godziny spotkania

OFERTA

waga

Sprawy cywilne:

rozwód, separacja
Rozwód nie jest łatwą sprawą, wiąże się z emocjami i konsekwencjami na przyszłość. To wyjątkowa kwestia prawna, która wymaga indywidualnego podejścia i opieki profesjonalnego pełnomocnika.
W ramach świadczonych usług adwokat Karolina Jaworska zapewnia Klientom kompleksową pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację, alimenty oraz podział majątku.
Adwokat Karolina Jaworska pomaga osiągnąć porozumienie w spornych i trudnych negocjacjach o ustanowienie opieki nad dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania dzieci i zakresu kontaktu dziecka z współmałżonkiem , a także pomoże przy orzekaniu winy rozpadu małżeństwa stron;
alimenty
Pomoc prawna świadczona przez adwokat Karolinę Jaworską obejmuje przede wszystkim sporządzanie pozwów o przyznanie alimentów, o zmianę ich wysokości – podwyższenie bądź ich obniżenie. Adwokat Karolina Jaworska reprezentuje stronę podczas procesu. Ponadto adwokat zajmuje się również egzekwowaniem alimentów, także z zagranicy;
sprawy spadkowe
Adwokat Karolina Jaworska zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi postępowania spadkowego, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku (na mocy ustawy lub z testamentu) i przedmiotu zapisu windykacyjnego, sprawy o zachowek, o dział spadku;
sprawy o zapłatę
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi sprawy o zapłatę w postępowaniu procesowym, nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym e-sąd;
zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi sprawy o własność i inne prawa rzeczowe, stwierdzenie zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrona własności – eksmisja, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, służebności, sprawy o naruszenie posiadania – ochrona posiadania, postępowanie wieczystoksięgowe;
odszkodowania, naprawienia szkody, wypadki komunikacyjne
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi sprawy o naprawienie szkody, odszkodowania z czynów niedozwolonych, odszkodowania z tytułu szkody na mieniu i na osobie, w tym z wypadków komunikacyjnych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Świadczona pomoc obejmuje zarówno sprawę na etapie negocjacji z ubezpieczycielem jak i sprawę przed sądem;
umowy cywilnoprawne
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi sprawy ze stosunków zobowiązaniowych w tym między innymi z umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, o dzieło, ubezpieczenia;
sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi sprawy w zakresie uregulowania władzy rodzicielską, ustalenia kontaktów z dziećmi, o alimenty.
Sprawy karne:

obrona oskarżonych
Adwokat Karolina Jaworska podejmuje się obrony oskarżonych na wszystkich etapach postępowania karnego jako, że każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo tę obronę podjąć.
Oskarżony posiada uprawnienie do korzystanie z pomocy obrońcy, który podejmuje się działania na korzyść oskarżonego.
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi obronę w toku postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach o przestępstwa z ścigane z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego – prywatki, wykroczenia, o przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe;
sprawy karno skarbowe
Adwokat Karolina Jaworska oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach karno skarbowych od postępowania przygotowawczego po postępowanie sądowe i wykonawcze.
Adwokat Karolina Jaworska współpracuje ze specjalistami prawa karno skarbowego w celu szybkiego i celnego rozwiązania problemu Klientów.
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi sprawy o przestępstwa skarbowe takie jak oszustwa podatkowe, uchylanie się od obowiązku podatkowego, przemyt, oszustwo celne;
sprawy o wykroczenia
Adwokat Karolina Jaworska oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach o wykroczenia na wszystkich etapach postępowania;
sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie
Adwokat Karolina Jaworska prowadzi kompleksową obsługę prawną osób występujących o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie.
Oskarżony, który został uniewinniony, osobie, która została niesłusznie aresztowana lub zatrzymana przysługuje odszkodowanie od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, powstałe na skutek wykonania całości lub części kary, której nie powinien był ponieść. Adwokat Karolina Jaworska pomaga wyegzekwować swoje prawa;
oskarżyciel posiłkowy
Adwokat Karolina Jaworska reprezentuje Klientów w sprawach karnych, w których przestępstwa są ścigane z oskarżenia publicznego, osoba pokrzywdzona może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub też zamiast niego.
Przystąpienie pokrzywdzonego do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego przyznaje mu status strony, tym samym rozszerza wachlarz jego uprawnień procesowych.
Adwokat Karolina Jaworska zajmuje się reprezentacją pokrzywdzonych, a także osób, które skorzystały z możliwości występowania w procesie karnym w roli oskarżycieli posiłkowych na wszystkich etapach postępowania karnego;
postępowanie wykonawcze
Adwokat Karolina Jaworska reprezentuje skazanego w toku postępowania wykonawczego, w tym sporządza wnioski o przerwę i odroczenie wykonywania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zastosowanie dozoru elektronicznego;
Sprawy administracyjne:

odwołania
Sporządzanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane przez organ I instancji do organu wyższego stopnia;
wznowienia postępowania
Wnioski o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną.
Wnioski o zmianę, uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji.
skarga administracyjna